Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Hållbar produktion

Vi föder upp lamm på ett hållbart och klimatsmart sätt:

  • Hög lammöverlevnad (96 %*)
  • Många uppfödda lamm per tacka (2,55*)
  • Hög tillväxt på lammen ger kortare uppfödningstid (160 dagar*), slaktvikt 19,3 kg
  • Mycket god hälsostatus. Vi är anslutna till flera kontrollprogram för smittsamma fårsjukdomar, samt följer villkoren för Extra djuromsorg för får. Det ger friska får som lever länge.
  • Väljer medvetet ut sunda och friska föräldradjur
  • Betar naturbetesmark/långliggande vallar som gynnar den biologiska mångfalden i slättlandskapet
  • Till största delen (ca 90 %) gårdsproducerat ensilage i foderstaten och lokalodlad halm till strö
  • Gödseln återförs till åkermarken
  • Förbrukar enbart förnybar el
  • Gynnar lokala affärssamarbeten. Allt från marksamarbeten, maskintjänster till slakt och förädling. Bereder alla skinn och förädlar ullen i Sverige.

*genomsnitt för åren 2016-2018