Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Enkät om mineraler till får

Varmt välkommen att delta i webbenkäten som kommer ligga till grund för studien ”Mineraler till svenska får-vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?”

Bakgrund till studienmineraler

Den spridda informationen om fårens behov av mineralämnen ger varierande rekommendationer. Denna studie, som utförs i samarbete med Gård & Djurhälsan och Glada Fåret, kommer sammanfatta tillgänglig information och forskning om fårens behov av makro- och mikromineraler för att underlätta för rådgivare och fårföretagare.

Ute på gårdarna finns olika utfodringsmetoder av mineraler, där användningen av mineralbolusar har blivit allt vanligare. Fördelen med bolusar är att det säkerhetsställs att varje djur får i sig mineralerna utan större spill. Dock finns det rapporter om skador orsakade av felaktig teknik vid administreringen av mineralbolus och även fall av kopparförgiftning på grund av bolusar.

Webbenkäten

Med hjälp av denna webbenkät, som ska besvaras av fårföretagare, hoppas vi få en ökad kunskap om de olika utfodringsmetoderna som utövas i praktiken. Vi vill även få insyn i fårföretagarnas uppfattning och erfarenheter kring utfodring av mineraler. Enkäten består av totalt 29 frågor, men antalet frågor som ska besvaras varierar beroende på dina svar. Alla respondenter kommer förbli anonyma vid redovisningen av resultaten och inga enskilda besättningar kommer kunna pekas ut.

Vi är väldigt tacksamma om du vill hjälpa oss genom att besvara enkäten. Vi vill ha enkäten besvarad senast 30 oktober. Enkäten kan besvaras på denna länken: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=333086X69316741X36184

Presentation

Studien kommer att presenteras som ett examensarbete på Sveriges lantbruksuniversitet och den färdiga rapporten publiceras under år 2017 på http://stud.epsilon.slu.se/. Resultatet av studien kommer även publiceras på Gård & Djurhälsans hemsida, Glada Fårets hemsida, facebooksidan ”Vi som har får” och i Fåravelsförbundets tidning ”Fårskötsel”. Det finns även möjlighet att få en sammanställning av resultatet skickat via mail.

Tusen tack för att du vill delta! 

Din insats är viktig och en investering i framtida rådgivning

Hanna Jibbefors, husdjursagronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet

Cecilia Kronqvist, handledare, Sveriges Lantbruksuniversitet

Helena Nordström Källström, handledare, Sveriges Lantbruksuniversitet

Ulrika König, handledare, Gård & Djurhälsan

Titti Strömne, handledare, Glada Fåret

 Kontaktuppgifter Hanna Jibbefors hajs0001@stud.slu.se 070- 53 93 492